Marka Hikayemiz

Halil Dumaz ?n?aat, 15 y?l? a?k?n süredir kendi konsept projelerini geli?tirerek modern, estetik, güvenli ve standartlara uygun ya?am alanlar?n?n üretimini sürdürmektedir. Gelecekteki modern konut-mimari kültürünü en ya?anabilir tasar?mlar? ile günümüze getirmeyi misyon edinmi?tir.Uygulad??? projelerde toplam kaliteye gösterdi?i hassasiyetle sektörünün güçlü liderlerinden biri konumuna gelmi?tir. Halil Durmaz ?n?aat, toplukonut projeleri gibi uzmanl?k ve deneyim gerektiren çok seçkin taahhütleri ba?ar?yla gerçekle?tirmi?tir. Deneyimli kadrolar?, ak?lc? projeleri ile Halil Durmaz ?n?aat, sektöre yeni de?erler kazand?rarak hedeflerini sürdürmektedir. Halil Durmaz ?n?aat; mü?terilerinin ve çal??anlar?n?n memnuniyetini art?rarak bölgesi ve ülkesinin kalk?nmas?na sa?lad??? katma de?er sayesinde sosyal sorumlulu?unu da yerine getirmenin gururu ve gücü ile sektöründe daima lider olmak için çal??acakt?r.
Gaziantep Ofis
TANITIM VİDEOSUNU GÖRÜNTÜLE

Müşteri Hizmetleri